Sarah Anne Fogg

1829 - 1922

Biography

Sarah Anne Fogg